De uitspraak of beschikking van de rechter van de Arrondissementsrechtbank wordt naar de advocaat gestuurd waarna deze de beschikking door stuurt naar de gemeente waar het huwelijk gesloten is. Hij vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand de echtscheidingsbeschikking in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand.

De datum van inschrijving is de datum waarop het huwelijk juridisch is ontbonden. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt op de huwelijksakte melding van de echtscheiding. Van deze akte kunnen partijen een kopie of afschrift opvragen bij de gemeente. De huwelijksakte met de vermelding van de datum van de echtscheiding is het officiële bewijs van echtscheiding.
 
 
 
 
Nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken en een beschikking heeft afgegeven, hebben partijen in theorie nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Dit is bij een gemeenschappelijk verzoek een vreemde situatie. Partijen hebben het verzoek tot echtscheiding immers op gemeenschappelijk verzoek ingediend. Het is niet logisch dat partijen tegen hun eigen verzoek in beroep gaan. Het is dus meer een procedurele formaliteit dat de advocaat een akte van berusting voor partijen opstelt. Bij een eenzijdig verzoek kan dit anders zijn.
 
Nadat partijen de akte hebben ondertekend, gaat de beschikking in kracht van gewijsde. Dit houdt in dat tegen de beschikking geen hoger beroep of cassatie meer kan worden ingesteld. De beschikking of uitspraak van de rechter staat dus vast. Partijen hoeven nu niet te wachten tot de beroepstermijn is verstreken.
 
Als een partij weigert de akte van berusting te ondertekenen is het wachten totdat de beroepstermijn van 3 maanden is verlopen. Na afloop van de beroepstermijn maakt de griffier van de rechtbank waar de zaak voor het laatst aanhangig was, op verzoek van één der partijen, dan een verklaring van non-appèl op waarin staat dat er geen hoger beroep is ingesteld en dat de gewone beroepstermijn is verstreken.
 
 
 
Een zitting (alle partijen incl. de advocaten komen bij elkaar bij de rechter) zal bij een gezamenlijk verzoek niet vaak voorkomen. Dit kan alleen voorkomen als de kinderen het niet eens zijn met de beslissingen die hun ouders hebben genomen omtrent de invulling van het ouderschapsplan. Als er geen kinderen bij de scheiding betrokken zijn, zal er ook geen mondelinge behandeling plaats vinden.
 
Het kindverhoor
Kinderen vanaf twaalf jaar kunnen een uitnodiging krijgen van de rechtbank om door de rechter te worden gehoord ten aanzien van de voorzieningen die voor hem zijn geregeld bij de scheiding.
 
Kinderen kunnen ook zelf de rechter verzoeken om gehoord te worden. Ook kinderen die nog geen twaalf jaar oud zijn kunnen dit aanvragen bij de rechter. Uw kind krijgt een brief thuis gestuurd met informatie over zijn rechten en over gezag en omgangsregelingen en kan vervolgens kiezen uit drie mogelijkheden om zijn mening kenbaar te maken: praten met de rechter, een brief schrijven aan de rechter of afzien van zijn recht om gehoord te worden. Als het kind kiest om gehoord te worden, zal het door de rechtbank worden opgeroepen. Het kind wordt dan door de rechter gehoord en mede op basis daarvan neemt de rechter een beslissing ten aanzien van de omgangsregeling die in belang is van uw kind. Het wil dus niet zeggen dat uw kind zelf beslist.
 
 
 
 
De rechter zal binnen 2 weken uitspraak (de beschikking) doen en deze uitspraak naar de advocaat sturen. De advocaat moet de beschikking binnen 6 maanden laten inschrijven in het huwelijksregister van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is afgesloten. Als de advocaat dit niet doet of te laat is, blijft het huwelijk in stand.
 
 
 
 
 

 

Alleen een advocaat kan het verzoek tot echtscheiding, het convenant en het ouderschapsplan met eventuele kind brief bij de rechtbank indienen. Meestal verzoekt de advocaat aan de rechter de gemaakte afspraken in het echtscheidingsconvenant volledig op te nemen in zijn beschikking of uitspraak. Hier door ontstaat een z.g. executoriale titel. Dit betekent dat na de uitspraak van de rechtbank alle afspraken in het convenant direct door een deurwaarder kunnen worden afgedwongen.

Bij niet nakoming door de ex partner kan er dus direct beslag op inkomen en goederen worden gelegd. Zodra het verzoekschrift is ingediend zijn partijen nog wel gehuwd maar niet meer voor elkaar verantwoordelijk. De gemeenschap is op dit moment al ontbonden.

Als de ene partij een schuld maakt is de andere daar niet meer voor aansprakelijk. Dit geldt overigens niet voor de normale huishoudelijke kosten. Een partij kan nu bv. een woning kopen waarbij de andere partij niet meer hoeft mee te tekenen.

Dit geldt tegenover de ex maar niet tegenover derden. Voor het niet aansprakelijk zijn tegenover derden, moet het verzoek tot echtscheiding worden ingeschreven in een register, het zogenaamde huwelijksgoederenregister. Veertien dagen na de inschrijving in dit register kunnen derden de andere partij niet meer aansprakelijk stellen.

 

Extra Menu


Unieke korting!


Wilt u meer weten over deze korting, klik dan hier.

 

Nieuws


Scheiden zonder rechter

Scheiden zonder rechter. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een voorstel ingediend waarbij echtparen zonder minderjarige kinderen vanaf… lees meer

Erkenning van een kind

Als er sprake is van een huwelijk of per 1 april 2014 van een geregistreerd partnerschap is de man automatisch vader van het kind. Maar niet elke biologische… lees meer

Termijn alimentatie

Na de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de… lees meer

voorlopige voorzieningen

Zodra partijen besluiten om te gaan scheiden neemt de hele echtscheidingsprocedure… lees meer

indexering alimentatie

Ieder jaar wordt door de minister van Justitie de verhoging van de alimentatie… lees meer

Reviews


Scheiden zonder rechter
Uncategorized
0
Sterke toename van het aantal scheidingen
Uncategorized
0

logo RMA